Pelsan Aydınlatma

Pelsan Aydınlatma

Pelsan Aydınlatma

Pelsan Aydınlatma Ürünleri

Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri
Endüstriyel Armatürler
İç Mekan Aydınlatma Armatürleri
Led Ampul Pelsan

İç Mekan Aydınlatma Armatürleri / Indoor Luminaires

Endüstriyel Armatürler / Industrial Luminaires

Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri / Outdoor Luminaires

Lambalar

Komponentler

Pelsan Aydınlatma Yeni Ürünler

Pelsan Aydınlatma

Pelsan Katalog   Pelsan Led Katalog

Pelsan Fiyat Listesi

Pelsan Etanj Armatür Fiyat Listesi

Pelsan ofis ürünleri fiyat listesi

Pelsan Özel Ürünler Fiyat Listesi

Pelsan Parabolik Ürünler Fiyat Listesi

Elektrik Malzeme Fiyatları

Gimelsan Katalog  Elektrik Malzemeleri    Markalarımız  Elektrik Malzeme Fiyatları   İletişim

35 yıl önce İstanbul’ da kurulan Pelsan Aydınlatma A.Ş., üretim, ihracat ve istihdam rakamları ile aydınlatma sektöründe Türkiye’ nin en büyük üreticilerinden biridir.

Pelsan Aydınlatma 25.000 m² kapalı alana sahip tesislerinde, 450 çalışanla yılda 4 milyon aydınlatma armatürü üretilmekte ve 65 ülkeye ihracat yapılmaktadır.

Optik, ısıl, mekanik ve elektriksel tasarımlar Pelsan Aydınllatma’nın kendi bünyesindeki güçlü bir mühendis kadrosuna sahip Ar-Ge departmanıyla yapılmaktadır. Yine kendi bünyesinde kurulmuş olan ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilerek tescil edilen Aydınlatma Laboratuvarı ile ürünler gerekli tüm testlere tabi tutularak belgelendirilmektedir.

Pelsan, sahip olduğu bu imkanlarla, son yıllarda gelişen ve yayılan LED teknolojisine de geçiş yapmış ve bu teknolojiye uygun verimli armatürler üretmeye başlamıştır.

Bütünsel tasarruf yaklaşımı ile mekanlara özel projelendirme ve aydınlatma tasarım hizmeti de veren Pelsan’ ın ana ürün grupları İç Aydınlatma, Dış Aydınlatma, Endüstriyel Aydınlatma, Lamba ve Ekipmanlardır.

Sosyal sorumluluk alanında ülkemiz aydınlatma sektörünün ve gençlerinin geleceğine yatırım yapmayı görev olarak kabul eden Pelsan, üniversitelere aydınlatma laboratuvarları hibe etmekte ve uyguladığı PMTP (Pelsan Aydınlatma Management Trainee Programı) programı ile öğrencilere iş ve staj olanakları sağlamaktadır.

Üretilen aydınlatma ürünleri müşterilere, ülke sathına yayılmış geniş bayi ağı, zincir mağazalar, Tedaş ve proje kanalları ile ulaştırılmaktadır.

Günümüzde, verimli aydınlatma, mevcut akkor lambaların tasarruflu lambalarla değiştirilmesi çözümünden daha da öteye, armatürü, aydınlatılan ortamın yapısını da kapsayan bir tasarım projesi haline gelmektedir. Işığın etkin bir şekilde oluşturulması, yönlendirilmesi ve konumlandırılması, aydınlatma tasarrufunda dikkat edilmesi gereken üç ana değişkeni oluşturmaktadır. Bu üç değişkenden oluşan sistemin tasarımı, aydınlatmada bütünsel tasarruf yaklaşımının temellerini oluşturmaktadır.

Pelsan’ ın sektöre ve ülkeye hizmet anlayışında aydınlatma tasarrufu, genel anlamıyla mevcut lambaları tasarruflu lambalar ile değiştirmekten öte, lamba, armatür ve sistem tasarımı olarak ele alınan bütünsel bir tasarruf projesi olarak ele alınır. Enerji tasarruflu ve etkin kullanımının önemli olduğu günümüzde, bütünsel yaklaşımla birlikte ele alınan aydınlatma olgusu toplamda %80′ lere kadar varan enerji tasarrufu sağlayabilmekte, enerji konusunda daha çok dışa bağımlı duruma gelebilecek ülkemiz açısından milli bir proje olarak özellikle ele alınması gerekmektedir.

Pelsan, giderek daha da önemli olacak bu ihtiyaçlar doğrultusunda tasarruf konseptli lambaları ile birlikte özel tasarlanmış armatürlerinin kullanımını teşvik etmektedir.

Yeni nesil tasarruflu armatürler konusunda öncü rol oynayan Pelsan, “bütünsel tasarruf” ve “yeşil armatür” konseptleri etrafında kapsamlı bir çalışmayla değişime ve ihtiyaca destek vermek, ülke kaynaklarının tasarruflu bir şekilde kullanımını sağlamak hedefindedir. Kaynak: Pelsan Aydınlatma

Işık

Göze etki eden özel bir enerji şekli olup dalga veya foton şeklinde yayıldığı kabul edilir. Elektromanyetik dalgalar dalga uzunluklarına göre sıralanacak olurlarsa elektromanyetik spektrum (tayf) elde edilir. Bu tayfın 380 nm ile 780 nm dalga uzunluklu kısmı ışık olarak adlandırılan görülebilir bölgedir.

Işık Akısı (lm)
Işık akısı, bir ışık kaynağının birim zamanda yaydığı toplam ışık miktarı ile ilgili bir kavramdır. harfi ile gösterilir. Birimi lümendir. Işık kaynağından çıkan ve normal gözün gündüz görmesine ait spektral duyarlık eğrisine göre değerlendirilen enerji akısına denir.

Ko:enerji akısının fotometrik eşdeğeri (683 lm/W) F: enerji akısı (W) Vλ : gözün spektral duyarlığı veya radyasyonların görülebilme faktörü

Etkinlik faktörü;

e ile gösterilir, birimi lm/W’ tır. Bir ışık kaynağından veya armatürden çıkan toplam ışık akısının kaynağın veya armatürün toplam gücüne oranıdır. Başka bir deyişle, ışık kaynağının veya armatürün şebekeden çektiği 1W güce karşılık verdiği ışık akısı değeridir.

Işık Şiddeti
Işık şiddeti birim zamanda belli bir doğrultuda yayılan ışığın yoğunluğu ile ilgilidir. Noktasal ışık kaynakları için tanımlanır ve doğrultuya bağlı bir büyüklüktür, sembolü I, birimi candela (kandela okunur) dır. Noktasal bir ışık kaynağının herhangi bir y doğrultusundaki ortalama ışık şiddeti, Iy , bu doğrultudaki birim uzay açıdan çıkan ışık akısıdır.
Aydınlık Düzeyi
Ortalama aydınlık düzeyi birim yüzeye düşen ışık akısının dik bileşeninin yüzeyin alanına oranıdır. Birimi lm/m2 =lüks’tür ve lx ile gösterilir.
Parıltı
Parıltı, en genel halde, yüzeyin belirli bir noktasına ve bakılan doğrultuya bağlıdır. Parıltı L harfi ile gösterilir. Birimi cd/m2’dir. Yüzeyin birim alanından belli bir doğrultuda yayılan ışık şiddeti ile ilgili bir kavramdır.
Işık yayan yüzey kendisi ışık üreten bir lamba veya ışık geçiren bir armatür yüzeyi gibi birincil ışık kaynağı olabileceği gibi, başka bir kaynaktan ulaşan ışığı yansıtan ikincil bir ışık kaynağı da olabilir. Yüzeyin bir noktasının y doğrultusundaki parıltısı, o doğrultudaki görünen birim yüzeyden çıkan ışık şiddetidir.
Işık Üretimi
Lambaların ışık üretimleri en genel halde termik, lüminesan ve elektrolüminesan olmak üzere üç ayrı grupta gerçekleşir.
Termik Işık Üretimi
Sıvı ya da katılar yüksek sıcaklıkta kızgın duruma geçtikleri zaman akkor hale gelirler ve ışık yayarlar. Enkandesen (akkor telli) lambalar bu esasa göre ışık üretirler. Bu ışığın tayfı süreklidir.

Lüminesan Işık Üretimi
Atom ve moleküller uyarılmış durumdan temel duruma geçerken aldıkları enerjiyi ışınım olarak geri verirler. Bu durum iki katı elektrot arasındaki normalde yalıtkan halde bulunan gazın elektrik akımı ile iletken hale gelip, oluşan elektron akışının gaz atomlarını uyarması ya da iyonize etmesi ile gerçekleşir.
Bir elektrottan diğerine akan elektronlar yollarına çıkan gaz atomları ile çarpışır. Elektronların hızı atomları uyarmak için yeterli büyüklükte ise elektronlar atomları uyarır ve atomlar temel durumlarına geçerken ışıma olur. Lüminesan ışık üretiminde termik ışık üretiminin aksine ışığın spektrumu sürekli değildir.
Kullanılan gazların çeşidine ve kısmi basınçlarına göre belli dalga boylarında ışık yayarlar. Bu esasa göre çalışan lambalar, içindeki gazın basıncına göre yüksek basınçlı ya da alçak basınçlı olarak adlandırılır. Günümüzde kullanılan deşarj lambalarında genellikle civa ya da sodyum gazı kullanılmaktadır.
Elektrolüminesan Işık Üretimi: LED (Light Emitting Diode – Işık Yayan Diyot)
Bu işlem elektrik enerjisinin doğrudan ışık enerjisine dönüştürülmesi esasına dayanır. LED’ler elektronların tek yönlü hareketine izin veren ve üzerlerinden elektrik akımı geçirildiğinde ışık yayan katı hal ışık kaynaklarıdır.
Bir P-tipi yarı iletkenin, bir N-tipi yarı iletken ile birleşmesinden meydana gelen LED çiplerinde, elektronlar negatif taraftan pozitif tarafa geçerken boşluklar ile birleşerek foton yayarlar (elektro-lüminesan). Özellikle 1999 yılından sonra etkinlikleri hızla artan LED’ler günümüzde yüksek verimleri, iyi renk özellikleri ve uzun ömürleri ile ön plana çıkmaktadır. Tipik bir LED çipi aşağıdaki elemanlardan oluşur. Piyasada yaygın olarak bulunan LED çip türleri aşağıda gösterilmektedir.

LED’ler ile beyaz ışık temel olarak iki şekilde elde edilebilmektedir:
1)Üç renkli kırmızı, yeşil, mavi (RGB) LED kullanarak birleşimlerinden beyaz ışık elde etmek.
2)Kısa dalga boylu (mavi veya ultraviyole) ışın yayan LED’leri fosfor tabakası ile kaplayarak beyaz ışık elde etmek.
LED çipleri ile yapılan armatür tasarımlarında optik tasarım başta olmak üzere sistemin ısıl ve elektriksel tasarımı da göz önüne alınmalıdır.
Özellikle yüksek güçlü LED’lerde çok küçük bir alandan yoğun ışık çıkmaktadır. Bu yüzden oluşacak kamaşma sorunları iyi bir optik tasarım ile engellenmelidir. LED’lerin elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirme oranını ifade eden ışıksal verim, LED çipinin türüne göre %10-40 arasında değişmektedir. Geri kalan enerji (%60-90) ısıya dönüşmektedir.
Isıl tasarımı iyi yapılmamış bir LED armatürde ısı birikecek ve ışığın üretildiği birleşim (jonksiyon) noktasında sıcaklık artışı olacaktır.
LED birleşim sıcaklığının yükselmesi ise, LED’in ışıksal verimini düşürecek ve birim güç başına elde edilen ışık akısı miktarını gösteren etkinlik faktörü (lümen/Watt) değeri de azalacaktır. LED çipleri genelde doğru akım ile çalıştıkları için, mevcut şebekeden enerji alabilmeleri için bir sürücü (driver) ile kullanılırlar.
Sürücülerin ikinci bir görevi, her LED’e ihtiyaç duyulan nominal akımı ulaştırmaktır. LED sürücüleri genel olarak sabit akım verecek şekilde ayarlanır ve standart olarak 350 mA, 500 mA, 700 mA, 1050 mA gibi akım kademelerinde üretilirler. LED sürücülerin verimi yüklenme oranları düştükçe azalmaktadır.
Kaynak: Pelsan Aydınlatma

Gimelsan Elektrik Malzemeleri Perpa

GİMELSAN ELEKTRİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

MERKEZ: HALİL RIFAT PAŞA MAHALLESİ
PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT: 8 NO: 845 ŞİŞLİ / İSTANBUL 
TEL: 0212 210 06 20
ŞUBE: PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK K:2 NO: 9/0024 ŞİŞLİ / İSTANBUL TEL : 0212210 06 24 FAX: 0212 210 06 25

35 yıl önce İstanbul’ da kurulan Pelsan Aydınlatma A.Ş., üretim, ihracat ve istihdam rakamları ile aydınlatma sektöründe Türkiye’ nin en büyük üreticilerinden biridir.

25.000 m² kapalı alana sahip Pelsan tesislerinde, 450 çalışanla yılda 4 milyon aydınlatma armatürü üretilmekte ve 65 ülkeye ihracat yapılmaktadır.

Optik, ısıl, mekanik ve elektriksel tasarımlar Pelsan’ ın kendi bünyesindeki güçlü bir mühendis kadrosuna sahip Ar-Ge departmanıyla yapılmaktadır. Yine kendi bünyesinde kurulmuş olan ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilerek tescil edilen Aydınlatma Laboratuvarı ile ürünler gerekli tüm testlere tabi tutularak belgelendirilmektedir. Pelsan, sahip olduğu bu imkanlarla, son yıllarda gelişen ve yayılan LED teknolojisine de geçiş yapmış ve bu teknolojiye uygun verimli armatürler üretmeye başlamıştır.

Bütünsel tasarruf yaklaşımı ile mekanlara özel projelendirme ve aydınlatma tasarım hizmeti de veren Pelsan’ ın ana ürün grupları İç Aydınlatma, Dış Aydınlatma, Endüstriyel Aydınlatma, Lamba ve Ekipmanlardır.

Sosyal sorumluluk alanında ülkemiz aydınlatma sektörünün ve gençlerinin geleceğine yatırım yapmayı görev olarak kabul eden Pelsan, üniversitelere aydınlatma laboratuvarları hibe etmekte ve uyguladığı PMTP (Pelsan Aydınlatma Management Trainee Programı) programı ile öğrencilere iş ve staj olanakları sağlamaktadır.

Üretilen aydınlatma ürünleri müşterilere, ülke sathına yayılmış geniş bayi ağı, zincir mağazalar, Tedaş ve proje kanalları ile ulaştırılmaktadır.

Pelsan Aydınlatma Bayileri

Elektrik Malzemeleri

Elektrik Malzeme Markaları

Elektrik Malzeme Fiyatları

Ana Sayfa

İletişim

Perpa Elektrik Malzemeleri